Straipsniai

Klaipėdos apskrities socialdemokratų pasitarimas
  Klaipėdos apskrities socialdemokratų pasitarimas     Antradienį, spalio 20d.,Jūrininkų centre Klaipėdoje vyko LSDP Klaipėdos apskrities skyrių vadovų pasitarimas, kurį vedė LSDP


LSDP Kretingos skyriaus įstatai

Projektas

 

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS

KRETINGOS RAJONO SKYRIAUS

ĮSTATAI

  1. I. BENDROJI DALIS

1. Lietuvos socialdemokratų partijos (toliau – LSDP) Kretingos rajono skyriaus (toliau – skyrius) įstatai parengti LSDP Statuto pagrindu ir reglamentuoja skyriaus veiklą, jo renkamų organų formavimo ir jų posėdžių sušaukimo tvarką, skyriaus kandidatų sąrašų įvairiems rinkimams,  sudarymo tvarką bei skyriaus narių elgesio taisykles.

2. Skyrius yra partijos teritorinė organizacija, veikianti atitinkamos savivaldybės teritorijoje, turintis savo įstatus, buveinę ir  antspaudą.

3. Skyriaus buveinės adresas – J. K. Chodkevičiaus g. 10- .....Kretinga.

4. Skyrius nėra juridinis asmuo. LSDP atsako už skyriaus prievoles. Kretingos rajono savivaldybės teritorijoje gali būti tik vienas skyrius. Partijos skyriaus statusą suteikia ir panaikina LSDP prezidiumas.

5. Partijos skyrius savo veikloje vadovaujasi LSDP programa, statutu, skyriaus įstatais, aukštesnių LSDP organų nutarimais.

  1. II. SKYRIAUS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

6. Pagrindiniai skyriaus tikslai:

6.1. Atstovauti LSDP Kretingos rajono savivaldybėje.

6.2. Plėsti partijos narių ir rėmėjų skaičių, įtraukiant juos į aktyvią partijos veiklą.

6.3. Dalyvauti LR Prezidento, Europos Parlamento, LR Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimų kampanijose.

7. Pagrindiniai skyriaus uždaviniai:

7.1. Įgyvendinti LSDP programą, partijos Seimo ir savivaldybių tarybų rinkimų programas, dalyvauti formuojant LSDP veiklos strategiją ir taktiką.

7.2. Dalyvauti LR Prezidento, Europos Parlamento, LR Seimo ir savivaldybės tarybos rinkimų kampanijose.

7.3. Skleisti demokratinio socializmo idėjas, aiškinti visuomenei LSDP siekius ir tikslus, platinti LSDP spaudą bei agitacinę medžiagą, organizuoti socialdemokratinį švietimą.

7.4. Analizuoti Kretingos rajono gyventojų nuomones ir problemas aktualiais rajono gyvenimo klausimais, teikti pasiūlymus frakcijai dėl jų sprendimo savivaldybėje.

7.5. Dalyvauti savivaldybės ir seniūnijų komisijų, gyventojų bendruomenių bei kitų visuomeninių institucijų darbe.

7.6. Rengti savivaldybės tarybos rinkimų programas, kandidatų į Kretingos rajono savivaldybės tarybą sąrašus, teikti siūlymus dėl kandidatų į Seimą, Europos Parlamentą.

7.7. Teikti rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems Seimo bei savivaldybės tarybos nariams.

7.8. Organizuoti gyventojų susitikimus su Seimo ir Kretingos rajono savivaldybės tarybos LSDP frakcijų nariais.

7.9. Organizuoti socialdemokratų kultūrinius, visuomeninius renginius, politines akcijas.

7.10. Siekti, kad partijos nariai ir rėmėjai būtų informuojami apie LSDP ir skyriaus veiklą, panaudojant žiniasklaidą, partijos informacinio centro medžiagą.

7.11. Bendradarbiauti su kitų partijų skyriais, visuomeninėmis bei profesinių sąjungų organizacijomis, ypač ginant dirbančių žmonių interesus.

7.12. Spręsti kitus LSDP uždavinius Kretingos rajone.

  1. III. SKYRIAUS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR PAGRINDINĖS VEIKLOS FUNKCIJOS

8. Aukščiausias skyriaus organas yra susirinkimas. Skyriaus taryba susirinkimą šaukia ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Susirinkimą šaukia skyriaus taryba savo iniciatyva arba reikalaujant partijos grupėms, jungiančioms nemažiau 1/3 skyriaus partijos narių. Skyriaus pirmininkas ir jo pavaduotojai delegatais į susirinkimą renkami virš atstovavimo normos.

9. Skyriaus susirinkimas:

9.1. Svarsto skyriaus politinės ir organizacinės veiklos klausimus, priima atitinkamus nutarimus.

9.2. Aptaria ir siūlo LSDP tarybai kandidatus į LR Seimo narius, Europos Parlamento narius ir kandidatą į LR Prezidentus.

9.3. Tvirtina partijos rinkimų programą savivaldybių tarybų rinkimams, tvirtina kandidatų į savivaldybės tarybą sąrašą.

9.4. Kasmet išklauso skyriaus tarybos, finansų komisijos, etikos ir procedūrų komisijos bei savivaldybės LSDP frakcijos ataskaitas ir vertina jų darbą.

9.5. Kas dveji metai renka skyriaus pirmininką, tarybą, finansų komisiją ir etikos bei procedūrų komisiją. Šių komisijų nariai negali būti renkami į skyriaus tarybą. Skyriaus pirmininkas renkamas slaptu balsavimu. Skyriaus pirmininkui būtinas 2 metų nepertraukiamas partinis stažas. Skyriaus pirmininko teikimu susirinkimas renka jo pavaduotojus. Kai pirmininkas negali eiti savo pareigų, jo įgaliojimus iki susirinkimo skyriaus taryba gali suteikti vienam iš pavaduotojų.

9.6. Aptaria ir siūlo kandidatus į LSDP vadovaujančius organus.

9.7. Tvirtina ir keičia skyriaus įstatus.

10. Skyriaus tarybos narių skaičių ir struktūrą nustato susirinkimas. Skyriaus tarybos narių skaičius nekinta visą kadencijos laiką. Vienos lyties atstovų skaičius taryboje negali viršyti 2/3.

11. LSDP skyriaus taryba:

11.1. Skyriaus tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per 3 mėnesius.

11.2. Skyriaus pirmininko teikimu skiria atsakingąjį sekretorių, iždininką ir rinkimų štabo vadovą bei tvirtina savivaldybės tarybos LSDP frakcijos seniūną.

11.2. Svarsto įvairius partijos skyriaus veiklos klausimus, organizuoja susirinkimų, aukštesnių partijos skyriaus organų nutarimų įgyvendinimą, teikia visapusišką informaciją skyriaus nariams, tvarko partijos skyriaus narių ir rėmėjų apskaitą, išduoda LSDP nario bilietus.

11.3. Nuolat teikia rekomendacijas ir siūlymus partijos remiamiems savivaldybės tarybos nariams, talkina LSDP remiamiems Seimo nariams.

11.3. Organizuoja rinkimų (referendumų) kampanijas, parenka ir pasiūlo atstovus į rinkimų komisijas.

11.4. Tvirtina darbo planus, paskirsto konkrečius partijos darbus tarybos nariams, kontroliuoja jų vykdymą.

11.5. Kasmet tvirtina skyriaus biudžetą ir lėšų panaudojimo ataskaitą.

11.6. Aptaria partijos kandidatus į savivaldybės merus, mero pavaduotojus ir administracijos direktorius ir jo pavaduotojus. Priima sprendimus dėl koalicijų savivaldybių tarybose sudarymo.

12. Skyriaus pirmininkas vadovauja skyriaus tarybai, duoda pavedimus savo pavaduotojams, atsakingajam sekretoriui, iždininkui, tarybos nariams. Skyriaus ir skyriaus tarybos vardu pasirašo visus dokumentus. Skyriaus pirmininkas yra atsakingas už informacijos pateikimą LSDP pirmininkui, prezidiumui ir partijos tarybos sekretoriatui.

13. Skyriaus finansų komisija ne rečiau kaip kartą per  pusę metų tikrina skyriaus finansų apskaitą, atskaitomybę, nario mokesčio mokėjimą, partijos lėšų ir turto panaudojimą. Patikrinimų rezultatus ir savo pasiūlymus pateikia skyriaus pirmininkui ir tarybai. Partijos narius, nemokančius nario mokesčio, perduoda svarstyti skyriaus etikos ir procedūrų komisijai.

14. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija nagrinėja partijos narių, partijos grupių pareiškimus, skundus ir kitą informaciją apie partijos narių elgesį, drausmę, nario mokesčio nemokėjimo priežastis ir priima sprendimus. Komisija taip pat nagrinėja LSDP statute ir skyriaus įstatuose numatytų procedūrų ir bendrųjų organizacinių nuostatų pažeidimo atvejus ir priima sprendimus dėl jų taikymo pagrįstumo ir teisingumo. Nesutinkantieji su sprendimu turi teisę kreiptis į LSDP etikos ir procedūrų komisiją, kuri priima galutinį sprendimą. Skyriaus etikos ir procedūrų komisija taip pat atlieka skyriaus susirinkimų mandatų komisijos funkcijas.

15. Visi skyriaus organai renkami dviejų metų kadencijai. LSDP tarybos nutarimas dėl visų lygių ataskaitinių rinkiminių susirinkimų pravedimo, suvažiavimo sušaukimo žymi kadencijos pabaigą ir pradžią. Kadencijos metu išrinkti asmenys ir organai eina pareigas iki tos kadencijos pabaigos.

16. Partijos veikla savivaldybės taryboje

16.1. Partijos frakcija savivaldybės taryboje (arba atskiri partijos nariai, išrinkti į savivaldybės tarybą) nuolat derina savo veiklą su skyriaus taryba, atsižvelgia į jos rekomendacijas ir pasiūlymus, apie savo veiklą jas informuoja ne rečiau kaip vieną kartą per metus.

16.2. LSDP remiami savivaldybės tarybos nariai turi teisę dalyvauti skyriaus tarybos posėdyje. Prireikus gali būti šaukiami partijos frakcijos savivaldybės taryboje ir skyriaus tarybos bendri posėdžiai.

16.3. Į Savivaldybės tarybą išrinkti LSDP nariai privalo dalyvauti partijos LSDP frakcijos veikloje.

16.4. Jei LSDP remtas savivaldybės tarybos narys nevykdo LSDP ir partijos skyriaus rinkimų programos ir nesilaiko LSDP statuto ir skyriaus įstatų reikalavimų, tai partijos skyriaus tarybos sprendimu jis gali netekti partijos paramos ar būti pašalintas iš partijos.

17. Ryšiai ir bendradarbiavimas su kitomis partijomis, politinėmis, visuomeninėmis bei profesinėmis organizacijomis:

17.1. Partijos skyrius remia socialdemokratines organizacijas ir bendradarbiauja su kitomis demokratinėmis partijomis, organizacijomis, visokeriopai padeda savarankiškoms profesinėms sąjungoms ir remia jų veiklą.

17.2. Partijos skyrius teikia paramą moterų, jaunimo ir vaikų socialdemokratinėms organizacijoms.

18. Skyriaus lėšos, nario mokestis ir turtas:

18.1. Skyriaus turtą sudaro: lėšos, įsigytas inventorius ir įrengimai bei nekilnojamas ir kitas įstatymais nedraudžiamas turėti turtas. Partijos lėšas sudaro nario mokestis, leidybinės veiklos pajamos, piliečių dovanotos lėšos ir kitos teisėtai gautos pajamos.

18.2. Skyriaus lėšos, tarybai pritarus, naudojamos partijos veiklai finansuoti, inventoriui įsigyti. Iždininkas, pareikalavus tarybai, informuoja ją apie turimas lėšas ir jų panaudojimą.

18.3. Skyriaus taryba nekilnojamąjį turtą ir transporto priemones parduoda, dovanoja, maino bei įkeičia tik gavusi LSDP prezidiumo pritarimą.

18.4. LSDP nariai moka nario mokestį, kurio dydį narys nustato savo nuožiūra, bet ne mažiau kaip l proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius.

18.5. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

18.6. Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, skyriaus tarybai nutarus, moka ne mažesnį kaip 0,3 Eur mokestį per mėnesį. LSDP skyriaus iždininkas sudaro atleistų nuo nario mokesčio mokėjimo partijos narių sąrašus, nurodydamas atleidimo priežastis.

18.7. LSDP nario mokestis mokamas LSDP skyriuje patvirtinta tvarka. Skyrius už kiekvieną įskaitoje esantį  partijos narį LSDP tarybai perveda po 3 Eurus per metus. Skyrius, nevykdantis šios nuostatos, gali netekti partijos finansinės paramos.

18.8. Nario mokestį pagal patvirtintą žiniaraštį renka partijos skyriaus iždininkas. Skyriaus iždininkas yra atsakingas už mokesčio rinkimą ir šio darbo organizavimą skyriuje. Jis reguliariai informuoja partijos skyriaus tarybą apie nario mokesčio mokėjimą skyriuje.

______________________________________________________________

 

Skelbimai

KVIEČIAME SKIRTI 1 PROCENTĄ SAVO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO KRETINGOS RAJONO
Projektas   LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS KRETINGOS

Nuorodos

logo_lsdms_1

 

 

butkevicius

 

jaunimieciai

 

socialists